Proiecte derulate de Astrico Nord-Est


Rezultatele proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”

29.08.2023

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a derulat în perioada 17.06.2022 – 17.07.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general: creșterea implicării Asociației Astrico Nord-Est în elaborarea și promovarea unui cadru de dezvoltare al economiei locale în vederea facilitării unei tranziţii rapide şi eficiente către o economie competitivă bazată pe inovare socială şi grad ridicat de pregătire al forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Determinarea situatiei actuale legate de competitivitatea la nivel local prin elaborarea unei analize diagnostic

2. Crearea unui mecanism instituționalizat de colaborare la nivel local între mediul de afaceri, autorități publice locale și societatea civilă pentru armonizarea politicilor, strategiilor și acțiunilor în domeniul formării profesionale cu cerințele specifice pieței muncii în orașul Piatra Neamț.

3. Creșterea capacității Asociației ASTRICO Nord-Est prin obținerea de competențe în domeniile planificării strategice, politicilor publice și comunicării organizaționale în vederea unei mai bune implicări în politicile de dezvoltare locală

Detalii »

Studiu privind nevoile locale comune a sectorului de afaceri și furnizorilor de formare de la nivelul Municipiului Piatra Neamț

16.10.2022

Material elaborat în cadrul proiectului „ Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, Cod SIPOCA: 1015, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul este implementat de ASOCIAŢIA "ASTRICO NORD-EST" SĂVINEŞTI în perioada 17.06.2022 – 16.06.2023.

Detalii »

Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț

17.06.2022-16.06.2023

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST implementează, în perioada 17.06.2022 – 16.06.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 1015/cod MySMIS 151433.

Proiectul are o valoare eligibilă de 424.004 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat este în valoare de 415.523,92 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea implicării Asociației Astrico Nord-Est în elaborarea și promovarea unui cadru de dezvoltare al economiei locale în vederea facilitării unei tranziţii rapide şi eficiente către o economie competitivă bazată pe inovare socială şi grad ridicat de pregătire al forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Determinarea situatiei actuale legate de competitivitatea la nivel local prin elaborarea unei analize diagnostic;

2. Crearea unui mecanism instituționalizat de colaborare la nivel local între mediul de afaceri, autorități publice locale și societatea civilă pentru armonizarea politicilor, strategiilor și acțiunilor în domeniul formării profesionale cu cerințele specifice pieței muncii în municipiul Piatra Neamț;

3. Creșterea capacității Asociației Astrico Nord-Est prin obținerea de competențe în domeniile planificării strategice, politicilor publice și comunicării organizaționale în vederea unei mai bune implicări în politicile de dezvoltare locală.

Rezultatele așteptate ale proiectului

- Realizarea unei analize diagnostic privind stadiul actual al inițiativelor de cooperare la nivel local;

- Elaborarea unui studiu privind nevoile locale comune ale sectorului de afaceri și ale furnizorilor de formare;

- Elaborare plan de coordonare și co-decizie la nivel local în context multi-actor pentru o mai bună coordonare între administrația publică, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ/furnizorii de formare;

- Elaborarea unui document cadru care va integra analizele elaborate în cadrul proiectului pentru operaționalizarea parteneriatului de dezvoltare locală la nivelul Municipiului Piatra Neamț;

- Realizarea de sesiuni de formare în domeniul politicilor locale și planificării strategice.

Detalii »

Finalizarea proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”

03.02.2020

ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST au derulat, în perioada 26.10.2018 – 25.02.2020, proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 948.596,67 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat a fost în valoare de 929.625,04 lei.

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea capacității Comitex și Asociației Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Rezultatele obținute ale proiectului:

- Realizarea unui schimb de experiență transnațional;

- Realizarea unei analize diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil;

- Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil;

- Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

- Realizarea a trei evenimente de diseminare rezultate obținute în cadrul proiectului: București, 18.12.2018, Piatra Neamț, 19.07.2019, București, 31.01.2020.

Detalii »

ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719

28.10.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST, în calitate de partener în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719, publică prezentul anunţ în vederea ACHIZIȚIEI DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ: [COD CPV: 79300000-7(Rev.2)].

Obiectul contractului: ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziție directă în conformitate cu Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Surse de finanţare a contractului ce va fi atribuit: fonduri nerambursabile și fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.

Modul prin care se depun oferta și documentele doveditoare:

- Prin poștă/curier la sediul Asociației Astrico Nord-Est: loc. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, jud.Neamț.

- Prin e-mail la adresa de e-mail office@astricone.eu

- Prin depunerea documentației la sediul Asociației Astrico Nord-Est: loc. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, jud.Neamț.

Data limită pentru depunerea ofertelor : 08 noiembrie 2019, ora 16.00 – ora României.

Ofertele vor fi depuse numai în limba română. Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul asociației, prin telefon ori e-mail.

Date de contact: Tel.: 0374.012.354, fax.: 0333.815.434; e-mail : office@astricone.eu

Detalii »

A N U N Ț privind ocuparea a trei posturi de EXPERT în cadrul proiectului "Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector"

23.08.2019

Asociația ASTRICO NORD EST – Săvinești –NEAMT – partener în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector", desfășoară în perioada imediat următoare concursul pentru ocuparea a trei posturi de EXPERT pentru activitatea “Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect”.

1. Persoanele care candidează pentru pozitia de expert în cadrul proiectului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale :

a) cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) bună cunoaștere a limbii române, scris și vorbit;

c) capacitate și disponibilitate deplină – fizică și intelectuală - în îndeplinirea atribuțiilor specifice în cadrul proiectului;

2. (1) Persoanele care candidează pentru poziția de expert în cadrul proiectului din partea Asociației ASTRICO NORD EST - Săvinești trebuie să îndeplinească următoarele cerințe specifice :

a) absolvent de studii superioare – tehnic, economic, juridic, universitare;

b) experiență profesională, de min. 5 ani;

c) experiență în proiectele cu finanțare publică.

(2) Constituie un avantaj în ocuparea postului :

a) experiența în domeniul industriei textile;

b) cunostințe în ceea ce privește reglementările actuale privind calificarea și ocuparea în domeniul textil;

c) cunostințe privind reglementările actuale referitoare la elaborarea de politici publice alternative.

3. Calendar de desfășurare :

- depunerea dosarelor : până în data de 30.08.2019 – ora 10 ;

- comunicarea rezultatelor : 30.08.2019 – ora 15;

4. Candidatii vor depune un dosar de candidatură – la sediul Asociației ASTRICO NORD-EST din localitatea Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 1C, județul Neamț sau trimis pe mail, scanat, la adresa office@astricone.eu – care va cuprinde : cererea de solicitare (datată și semnată), Cv-ul în format euro-pass (datat și semnat pe fiecare pagină) anexat cu documentele relevante pentru postul vizat și o declaratie pe proprie răspundere privind starea de sănătate și disponibilitatea de a răspunde solicitărilor postului (program de lucru flexibil, deplasări).

5. În urma analizei și evaluării dosarelor de candidatură, candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului.

6. Cu candidații admiși se vor încheia contracte individuale de muncă pe o perioada determinată – 5 luni – începând cu 01.09.2019.

7. Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0374 012 354 și/sau la adresa de e-mail : office@astricone.eu.

Detalii »

A N U N Ț privind ocuparea a două posturi de EXPERT în cadrul proiectului "Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector"

25.01.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST – Săvinești –NEAMȚ – partener în cadrul proiectului "Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector", cod SIPOCA 287/My Smis 2014 112719, desfășoară concursul pentru ocuparea a două posturi de EXPERT pentru activitatea “Realizarea unei analize diagnostic în ceea ce privește reglementările actuale în domeniul vizat de proiect”.

Calendarul de desfășurare al concursului:

- depunerea dosarelor : până în data de 30.01.2019 – ora 10 ;

- comunicarea rezultatelor : 30.01.2019 – ora 16 ;

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0374 012 354 și/sau la adresa de e-mail : office@astricone.eu sau accesând documentul atașat.

Detalii »

ÎMBUNĂTĂȚIRI PRIVIND CALIFICAREA ȘI OCUPAREA ÎN DOMENIUL TEXTIL CU SPRIJINUL ACTORILOR RELEVANȚI DIN SECTOR

26.10.2018-25.02.2020

Proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”, se va derula in perioada 26.10.2018 - 25.02.2020 în parteneriat cu Asociația“Comitetul Sectorial din Ramura Textile, Confecții-COMITEX”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității Comitex și Asociației „Astrico Nord-Est” de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Activități:

o Realizarea unei analize diagnostic în ceea ce privește reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil.

o Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

o Organizarea unui eveniment de diseminare/colectare de informații și opinii în domeniul vizat de proiect, la Săvinești.

o Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect.

Detalii »

CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education

01.10.2018-30.09.2020

Proiectul ”CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education”, finanțat în cadrul programului Erasmus +, KA3 - Support for Policy Reforms, se derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020 cu următorii parteneri:

o Centro Tecnologico das Industrias Textile do Vestuario de Portugal, Portugalia;

o Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecao e Lanificios, Portugalia;

o Associacao Textil e Vestuario de Portugal, Portugalia;

o INOVA+ Innovation Services SA, Portugalia;

o Asociacion de Investigacion de la Industria Textil, Spania;

o Asociacion de Empresas de Confeccion y Moda de la Comunidad de Madrid, Spania;

o Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, România.

Obiectivul principal al proiectului reprezintă crearea unui nou profil de tehnician de îmbrăcăminte și a unei calificări transversale pentru cele trei țări cuprinse în parteneriat pentru a răspunde cerințelor industriei / cerințelor pieței și pentru a deveni mai atractive cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei calificări corecte și o mobilizare a forței de muncă în UE.

Activități:

- Maparea necesităților de calificare; bune practici pentru sectorul de textile și îmbrăcăminte

- Creionarea profilului de calificare al tehnicianului în îmbrăcăminte

- Activități de training pentru furnizarea profilului tehnicianului în îmbrăcăminte

- Comunicarea, diseminarea și exploatarea rezultatelor în cadrul proiectului

Detalii »

Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM

01.10.2018-30.04.2021

Proiectul ”Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM”, finanțat în cadrul programului COSME, European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments, se derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020 cu următorii parteneri:

o Tuscany Fashion Cluster (Next Technology Tecnotessile SRL), Italia;

o Asociacion de Empresarios Textiles de la Region Valenciana, Spania;

o Centro Tecnologico das Industrias Textile do Vestuario de Portugal, Portugalia;

o CLUTEX – Klastr Technicke Textilie, Cehia;

o PO.IN.TEX (Citta Studi spa), Italia;

o Smart Textiles (Hoegskolan I Boras), Suedia;

o Association UP-TEX, Franța.

Scopul proiectului este generarea unui parteneriat pe termen lung pentru accelerarea competitivității industriale și a investițiilor bazate pe inovare în sectorul european de textile și îmbrăcăminte.

Activități:

• Definirea unei strategii comune pentru modernizarea industrială a sectorului de textile și îmbrăcăminte, incluzând un parteneriat pe termen lung între membrii clusterului, o hartă pentru colaborarea între clustere, pentru implermentarea acțiunilor comune și a unui plan de marketing

• Generarea unui sistem permanent de incubare și accelerare pentru generația de proiecte comune de investiții în sectorul de textile și îmbrăcăminte

• Generarea unui portofoliu de oportunități de afaceri

• Selectarea printre proiecte și acțiuni a cel putin 5 studii de caz pilot și propuneri demonstrative

• Definirea a cel puțin 3 propuneri finanțabile, pregătite pentru următoarea fază a implementării

• Participarea la cel puțin un parteneriat strategic european de cluster prin ECCP

• Organizarea a cel puțin 2 evenimente interregionale de matchmaking pentru a accelera cooperarea interregională și generarea oportunităților de business menționate mai sus, proiecte de colaborare și activități comune

Detalii »

PRACTICĂ ȘI VEI FI COMPETENT!

12.09.2018-10.09.2020

Proiectul ”Practică și vei fi competent!”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, se derulează în perioada 12.09.2018 – 10.09.2020 în parteneriat cu Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» Iași și Asociația ”Proiectele Pandorei”, Focșani.

Obiectivul general reprezintă dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe.

Activități:

• Organizarea unui workshop în regiunea Nord-Est la care vor participa agenți economici din industria textilă.

• Semnarea acordurilor de parteneriat privind practica studenților (specializările filatură, țesătorie, tricotaje, confecții textile și confecții din piele) cu agenții economici interesați.

• Organizarea și derularea stagiilor de practică la agenții economici parteneri, implicați.

• Crearea și administrarea unei rețele de informare coordonată prin care partenerii de practică vor putea posta informații cu privire la ofertele de stagii de practică/internshipuri/locuri de muncă.

Detalii »

DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A CLUSTERULUI TEXTIL ASTRICO NORD-EST

01.06.2018-31.07.2020

Asociația Astrico Nord-Est implementează proiectul ”DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A CLUSTERULUI TEXTIL ASTRICO NORD-EST” în perioada 01.06.2018 – 31.07.2020.

Proiectul este finanțat de către UEFISCDI (https://uefiscdi.gov.ro/) prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE, 2014-2020 PNIII, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Sub-programul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - Organizare și dezvoltare cluster – ”Cluster inovativ”, număr contract de finanțare 8CLS/2018. Valoarea totală a proiectului este 426.500 lei din care valoarea nerambursabilă de la bugetul de stat reprezintă 350.000 lei.

Proiectul își propune creșterea nivelului de competitivitate al întreprinderilor membre ale clusterului ASTRICO NE prin inovare și internaționalizare.

Obiectivele proiectului sunt:

 elaborarea și implementarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului;

 elaborarea strategiei de extindere și internaționalizare a clusterului;

 creșterea capacității de inovare a întreprinderilor din cluster;

 dezvoltarea de produse/tehnologii/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite cu potențial de a fi introduse pe piața internă și externă de către membrii clusterului de inovare.

În cadrul proiectului vor fi derulate activități specifice:

- servicii de inovare oferite membrilor (audituri de inovare, asistență în formare profesională specializată pentru transferul de cunoștințe);

- extinderea componenței și competențelor grupelor de lucru actuale;

- înființarea unui grup de lucru CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) care va dezvolta proiecte comune CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) în parteneriat la nivelul clusterului;

- instruiri în managementul inovării pentru echipa de management și membrii clusterului ASTRICO NE.

Proiectul se va implementa în trei etape, urmărindu-se atingerea indicatorilor asumați:

I. Elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare (01.06.2018-31.12.2018);

II. Elaborarea planului de implementare asociat agendei strategice (01.01.2019-31.12.2019);

III. Elaborarea strategiilor de extindere pe piețele interne și de pătrundere pe piețele externe (01.01.2020-31.05.2020).

Managementul proiectului este asigurat de o echipă formată din patru membri: director de proiect, experți relația cu membrii, expert promovare. Directorul de proiect este domnul Șerban Strătilă.

Prima etapă a proiectului s-a derulat în perioada 01.06.2018 – 31.12.2018, cu următoarele activități:

1. Analiza surselor și oportunităților de inovare (perioada iunie – septembrie 2018)

În cadrul acestei activități a avut loc un seminar de planificare strategică cu scopul identificării direcțiilor de acțiune privind elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și constituirea grupului de lucru CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivelul Clusterului Textil Astrico Nord-Est. (http://www.astricone.eu/Eveniment/Details/1145)

Evenimentul, organizat în data de 21.09.2018 la sediul Asociației Astrico Nord-Est a reunit participanți din rândul membrilor clusterului - societăți comerciale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est precum și experți recunoscuți în domeniul inovării. În cadrul seminarului a avut loc prezentarea proiectului ”Dezvoltarea inovativă a clusterului textil ASTRICO Nord-Est”, cu accent pe principalele activități din cadrul proiectului. Participanții au fost invitați să exprime așteptările pe care le au de la participarea în cadrul clusterului ASTRICO NORD-EST precum și modul concret în care înțeleg să contribuie pentru succesul acestuia.

2. Procesul de planificare strategică (perioada octombrie – decembrie 2018)

Grupul de lucru constituit în urma seminarului de planificare strategică a avut trei întâlniri (21.09.2018, 30.10.2018 și 07.12.2018) în care s-au purtat discuții privind principalele direcții de acțiune ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului:

- revizuirea strategiei de dezvoltare a clusterului;

- evaluarea situației actuale privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivelul clusterului;

- identificarea principalelor obstacole cu care se confruntă membrii clusterului în dorința de a-și dezvolta capacitățile de cercetare, dezvoltare, inovare;

- identificarea activităților/acțiunilor care să încurajeze creșterea competitivității membrilor clusterului și dezvoltarea capacității acestora de inovare.

Rezultatele obținute în cadrul etapei 1:

- Un workshop de planificare strategică organizat în data de 21.09.2018 la Săvinești;

- Un grup de lucru CDI înființat;

- Trei întâlniri ale grupului de lucru CDI finalizate cu trei rapoarte (21.09.2018; 30.10.2018; 07.12.2018);

- Planul de comunicare și promovare al proiectului;

- Calendarul de implementare al proiectului.

Cea de-a doua etapă a proiectului se derulează în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, cu următoarele activități:

Activitatea 2.1 Studiu de piață

În cadrul acestei activități s-a realizat un studiu pentru identificarea acelor produse/ tehnologii/ servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului, pornind de la cererea existentă pe piața internațională.

Activitatea 2.2 Elaborarea agendei strategice CDI

În cadrul acestei activități a avut loc un seminar de planificare strategică cu scopul prezentării activității grupului de lucru CDI și a validării obiectivelor identificate de către membrii grupului de lucru CDI în vederea elaborării agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare. Evenimentul, organizat în data de 27.09.2019 la sediul Asociației Astrico Nord-Est a reunit participanți din rândul membrilor clusterului - societăți comerciale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est precum și experți recunoscuți în domeniul inovării. În cadrul seminarului a avut loc prezentarea proiectului ”Dezvoltarea inovativă a clusterului textil ASTRICO Nord-Est”, cu accent pe principalele activități realizate până în prezent în cadrul proiectului. De asemenea, în cadrul workshop-ului au fost prezentate rezultatele activității grupului de lucru CDI.

Activitatea 2.3 Procesul de elaborare a planului de implementare

Pe data de 30 august 2019 a avut loc la Săvinești o întâlnire a grupului de lucru CDI din cadrul clusterului. Membrii grupului de lucru CDI au identificat principalele direcții de acțiune, evidențiind obiectivele strategice ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului.

Pentru atingerea în cele mai bune condiții a obiectivelor strategice ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului, membrii grupului de lucru CDI decid înființarea a patru nuclee de cercetare pentru cele patru obiective operaționale identificate. Fiecare nucleu de cercetare va avea în componență diferiți membri ai clusterului, în funcție de tipul de activități ce vor sta la baza realizării obiectivului propus.

Activitatea 2.4 Audituri de inovare

În perioada mai – iunie 2019 s-au realizat 24 audituri de inovare sub forma unor interviuri cu reprezentații companiilor membre ale clusterului în cadrul cărora s-au identificat gradul de inovare și dezvoltare a acestora, strategia de management a fiecărei companii, posibilitățile de creare de noi produse și accedere pe noi piețe. Fiecare interviu s-a finalizat cu un raport și cu recomandări la nivel individual pentru fiecare companie.

Activitatea 2.5 Activități de formare

Activitatea de derulare a cursurilor de formare organizate în mod centralizat la nivelul clusterului ASTRICO Nord-Est s-a desfășurat în perioada 14-15 noiembrie 2019, Sf. Gheorghe, Covasna, având ca scop dezvoltarea cooperării, atât în cadrul clusterului cât și inter-clustere și contribuind la creșterea gradului de inovare al întreprinderilor membre ale clusterului prin acces la formare profesională specializată pentru transferul de cunoștințe în domeniul managementului inovării.

Activitatea 2.6 Evaluare ESCA Silver

În cadrul acestei activități a avut loc un audit privind obținerea ”Medaliei de argint” pentru excelență în managementul de cluster. Auditul a avut loc în data de 30.10.2019 la Săvinești în prezența unor experți din cadrul Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor (ESCA). În cadrul auditului a fost evaluată activitatea clusterului Astrico Nord-Est și au fost identificați indicatorii la care s-au înregistrat îmbunătățiri ale performanțelor managementului de cluster.

Rezultatele obtinute în cadrul etapei 2:

- Un workshop de planificare strategică organizat în data de 27.09.2019 la Săvinești;

- Chestionare feedback difuzate către membrii clusterului;

- Agenda strategică CDI elaborată.

- un studiu pentru identificarea acelor produse/ tehnologii/ servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului

- 4 nuclee de cercetare formate, aferente celor 4 obiective strategice identificate;

- Elaborarea planului de implementare atașat agendei strategice CDI.

- 24 de audituri de inovare realizate în cadrul a 24 de companii ale clusterului;

- efectuarea a două traininguri la nivelul clusterului textil Astrico Nord-Est în perioada 14-15 noiembrie 2019, Sf. Gheorghe, Covasna;

- Realizarea unui audit în data de 30.10.2019 la Săvinești în vederea obținerii medaliei de argint pentru excelența în managementul de cluster;

- Obținerea medaliei de argint pentru excelența în managementul de cluster.

Cea de-a treia etapă a proiectului se derulează în perioada 01.01.2020 – 31.07.2020, cu următoarele activități:

Activitatea 3.1 Planificarea extinderii și internaționalizării

În cadrul acestei activități a fost constituit grupul de lucru ”Internaționalizare”. Membrii grupului de lucru ”Internaționalizare” au ca responsabilitate principală elaborarea strategiei de extindere pe piețe naționale și internaționalizare a Clusterului Textil Astrico Nord-Est. Membrii grupului de lucru au avut două întâlniri (03.02.2020 și 25.05.2020) în care s-au purtat discuții privind principalele direcții de acțiune ce vor sta la baza strategiei de extindere pe piețe naționale și internaționalizare a clusterului:

Activitatea 3.2 Identificarea ariilor comune de interes transnațional

În cadrul acestei activități au fost organizate două întâlniri cu membrii clusterului cu scopul elaborării unui plan concret de acțiuni de sprijinire a internaționalizării membrilor și de creștere a vizibilității acestora pe piețele naționale și internaționale, iar mai apoi sprijinirea acestora prin elaborarea unor profile de cooperare internațională. Întâlnirile, organizate în data de 14.02.2020 și în data de 13.03.2020, la sediul Asociației Astrico Nord-Est au avut ca scop evaluarea gradului de internaționalizare a membrilor clusterului și definirea unor metode/instrumente de creștere a vizibilității membrilor pe piețele naționale și internaționale.

Activitatea 3.3 Brokeraje internaționale

În cadrul acestei activități, clusterul a participat la evenimente internaționale de tip târguri, misiuni de afaceri ce au atașate brokeraje de tip business to business sau cluster to cluster:

- Participarea la un brokeraj internațional de tip business to business și cluster to cluster în cadrul Forumului on-line de afaceri România-Republica Moldova. Forumul a fost organizat de către Camera de Comerț și Industrie a României în colaborare cu Camera de Comerț a Republicii Moldova în data de 15 iulie 2020. Reprezentanții clusterului au purtat discuții cu reprezentanții clusterului textil din Soroca, Sorintex, și cu reprezentanții companiei BEVERA NORD SRL, Soroca.

- Participarea la un brokeraj național de tip business to business și cluster to cluster, la Sf. Gheorghe, în data de 24 iulie 2020. Reprezentanții clusterului au purtat discuții cu reprezentanții clusterului Transylvania Textile&Fashion și cu reprezentanții companiei DATSA TEXTIL SRL, Buzău.

Activitatea 3.4 Manifestare științifică

În cadrul acestei activități a avut loc o manifestare științifică la nivel regional, cu deschidere națională și internațională. Conferinta, cu titlul ”RECOVERY AND ADJUSTING OF BUSINESS MODELS FOR A GREEN ECONOMY”, a fost organizată în parteneriat de clusterele Pro Wood, Transylvania Textile & Fashion, ASTRICO Nord-Est și Clusterul Inovativ pentru Sănătate la Sf. Gheorghe (Centrul European de Studii Arcuș), în perioada 24-25 iulie 2020.

Rezultatele obținute în cadrul etapei 3:

- Strategia de extindere pe piața internă și internaționalizare

- Rapoarte ale grupului de lucru „Internaționalizare”

- Două întâlniri cu membrii clusterului

- Dlaborarea a 10 profile de cooperare internațională

- Participarea la un brokeraj internațional de tip business to business și cluster to cluster, on-line, cu parteneri din Republica Moldova, în data de 15 iulie 2020

- Participarea la un brokeraj național de tip business to business și cluster to cluster, la Sf. Gheorghe, cu parteneri din Covasna și Buzău, în data de 24 iulie 2020.

- Organizarea unei manifestări științifice la nivel regional, cu deschidere națională și internațională la Sf. Gheorghe în perioada 24-25 iulie 2020

- Publicarea unei lucrări științifice într-un volum ce va fi realizat sub egida Academiei Române

Persoana de contact: dna Boiciuc Carmen, expert promovare în cadrul proiectului.

Adresa: Str. Gheorghe Caranfil, nr. 1 C, Săvinești, județul Neamț

Telefon: 0374.012.354, fax: 0333.815.434

E-mail: cluster@astricone.eu

Detalii »

PROACTIV 2013 - SOLUTII VIABILE PENTRU INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A SOMERILOR

02.06.2014-30.11.2015

Asociatia ASTRICO Nord-Est a incheiat un parteneriat cu Vranceanu Serv SRL si Profi BB Cons SRL pentru implementarea proiectului POSDRU ”PROACTIV 2013 – Solutii viabile pentru integrarea pe piata muncii a somerilor”, pe o perioada de 18 luni, respectiv 02.06.2014 - 30.11.2015. Asociatia Astrico Nord-Est este partener 1 in cadrul proiectului, furnizand servicii de informare si consiliere si mediere pe piata muncii, persoanelor inscrise in grupul tinta.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ratei de ocupare inregistrata la nivel judetean si regional, prin imbunatatirea capacitatii de ocupare a 270 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, barbati si femei, cu domiciliul in judetul Neamt, inclusiv someri, someri tineri si someri de lunga durata, cu accent pe categoriile de persoane care intampina dificultati in adaptarea la cerintele pietei muncii moderne si au o motivatie scazuta pentru cautarea unui loc de munca.

Obiective specifice:

- Crearea unei atitudini proactive in randul celor 270 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, care sa-i motiveze sa isi caute activ un loc de munca.

- Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul a 42 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta prin furnizarea de competente cheie in domeniul antreprenoriatului activ , inclusiv prin servicii de consultanta si asistenta pentru initierea unei afaceri.

- Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin includerea unui numar de 210 someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, la cursuri de calificare, initiere si specializare pentru ocupatiile: ”Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist”, ”Mecanic-vulcanizator”, ”Competente Antreprenoriale”, ”Expert achizitii publice” si ”Manager proiect”.

- Sprijinirea, in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pe piata interna, oferite in cadrul proiectului pentru un numar de 270 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta.

Rezultatele care vor fi obtinute in urma implementarii activitatilor in cadrul proiectului:

- 270 de someri vor beneficia de servicii specializate de informare si consiliere profesionala si servicii de mediere pe piata muncii, in vederea integrarii in munca;

- 252 de someri din cei consiliati si informati vor participa la cursurile de formare profesionala, organizate in ocupatii ca: ”Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist”, ”Mecanic-vulcanizator”, ”Competente Antreprenoriale”, ”Expert achizitii publice” si ”Manager proiect”.;

- un Job Club functional, deschis pe toata durata de implementare a proiectului;

- minimum 13% dintre persoanele participante la programele integrate se vor incadra pe piata muncii, pana la finalizarea proiectului.

Detalii »

Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord-Est

23.04.2014-22.10.2015

Asociația ASTRICO NORD EST derulează, începând cu data de 23.04.2014, proiectul “Dezvoltarea instituțională a clusterului ASTRICO NORD-EST” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Domeniul Major de Interventie 1.3 ”Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil”, Operatiunea 1.3.3 ”Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”.

Obiectivul general al proiectului este să sprijine creșterea competitivității membrilor clusterului și a sectorului TEXTILE SI CONFECTII prin instituționalizarea cooperării între membri, dezvoltarea competențelor cheie, promovarea și accesul pe noi piețe prin inițierea unor proiecte de cooperare.

Obiective specifice:

- Consolidarea institutionala a clusterului si imbunatatirea relatiilor comerciale intre membri;

- Sprijinirea accesului la noi piete si cresterea vizibilitatii membrilor clusterului;

- Formarea profesionala si specializarea membrilor clusterului.

Derularea activitatilor pe perioada de implementare vor avea ca rezultate importante :

 asistenta specializata pentru identificarea si atragerea de resurse financiare;

 realizarea unui plan de marketing;

 cursuri de formare pentru reprezentantii membrilor clusterului; participarea acestora la un schimb de experienta in strainatate;

 organizarea de workshop-uri, participarea la evenimente specifice, in tara si strainatate; organizarea a 3 actiuni de hosted buyers; participarea la un targ national si unul international;

 dezvoltarea paginii web si a unei platforme de comunicare; promovarea on-line a clusterului;

 realizarea planului de dezvoltare a clusterului.

Detalii »

Dezvoltarea resurselor umane în mediul rural

03.01.2012-28.02.2014

Asociația ASTRICO Nord-Est, în parteneriat cu SC RIFIL SA și Asociația SOFIAMAN PENTRU COMUNITATE a implementat în perioada 03.01.2012- 28.02.2014 proiectul cu titlul “Dezvoltarea resurselor umane în mediul rural”, în cadrul POSDRU 2007-2013, axa prioritară 5, „ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de integrare pe piața muncii și ocupare pe cont propriu a persoanelor inactive din mediul rural.

Obiective specifice:

1. Creșterea gradului de conștientizare și informare privind combaterea muncii nedeclarate și securitatea și sănătatea la locul de muncă.

2. Îmbunătățirea gradului de conştientizare a persoanelor din mediul rural privind importanța participării la activități de formare profesională în domenii non-agricole.

3. Creșterea posibilităților și nivelului de acces pe plan local a persoanelor din mediul rural la servicii de informare, consiliere, mediere pe piața muncii și formare profesională continuă.

4. Îmbunătățirea capacităților persoanelor din mediul rural de a identifica și ocupa un loc de muncă în condiții legale, creșterea nivelului de calificare și a competențelor profesionale în concordanță cu cerințele și tendințele de pe piața muncii și creșterea competențelor antreprenoriale și ocuparea pe cont propriu.

Rezultate obținute:

- Formarea unei echipe de implementare instruită, competentă, responsabilă și implicată în activitățile specifice proiectului.

- Respectarea cu strictețe a cerințelor legale aplicabile, prevederilor contractuale și instrucțiunilor AM POS DRU / OIR POS DRU.

- Realizarea achizițiilor planificate.

- Înregistrarea Asociației ASTRICO NORD EST – Săvinești ca operator de date cu caracter personal în Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

- Obținerea a două acreditări (pentru Asociația ASTRICO NORD EST și Asociația SOFIAMAN PENTRU COMUNITATE) ca furnizori de servicii specializate de mediere și consiliere pe piața muncii; s-au realizat servicii de informare, consiliere (de grup și individualaă) și mediere pe piața muncii cu peste 390 de persoane din mediul rural; s-au organizat 4 job-cluburi cu fiecare serie absolventă a cursurilor de calificare și o bursă a locurilor de muncă; s-a asigurat prezența angajatorilor și s-au efectuat demonstrații practice de către absolvenți.

- Obținerea în conformitate cu cerințele legale specifice, a șase autorizații pentru organizarea programelor de formare profesională.

- Derularea a 2870 de ore de pregătire, dintre care peste 2000 de ore de pregătire practică cu 9 serii de cursanți.

- Desfășurarea activităților de promovare a proiectului și diseminare a rezultatelor (conferințe și comunicate de presă, bannere, pliante, fluturași și afișe de prezentare, portal web).

- GRUPUL ȚINTĂ constituit în urma implementării proiectului este format din 446 persoane din mediul rural (față de 300 de persoane planificat), structurat pe următoarele categorii : persoane în căutarea unui loc de muncă (46), persoane inactive (179), persoane ocupate în agricultura de subzistență (80), șomeri (13), șomeri de lungă durată (12), șomeri tineri (20), manageri și angajați din mediul rural (96). Au fost recrutate, pentru grupul țintă, persoane din județele NEAMȚ, BACĂU, SUCEAVA și IAȘI.

- Realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în contractul de finanțare.

Detalii »